Wij staan voor christelijke en sociale politiek!

politiek

Wij staan voor een barmhartige houding naar onze naaste, ongeacht ras, geloof, geaardheid of politieke gezindheid. SGP

politiek

Barmhartigheid betekent niet dat we soft tegenover onrecht moeten staan. Onrecht is onrecht, dit moet benoemd worden en daadkrachtig aangepakt! Of dat nu politiek correct is of niet! PZC

politiek

Wij hebben als enige partij tegen het gaybrapad gestemd. Het is voor ons “symboolpolitiek” voor maar één van de vele minderheden die er zijn in Nederland. Er is toch ook geen “Griffo-pad, Mocro-pad, Wilders-pad of ‘wat-dan- ook’-pad?” Laat duidelijk zijn: Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie en geweld tegen welke minderheid, mensen met een andere geaardheid of religieuze groep dan ook! PZC

politiek

We zijn voor bevordering van zondagsrust. Een economie die 24/7 in de hoogste versnelling moet draaien, raakt een keer uitgeput. De heart-beat van de samenleving kent al eeuwenlang een rustmoment op zondag. Wat ons betreft blijft dat zo. God gaf, een aantal duizend jaar voor Christus, in Zijn liefde en wijsheid een zesdaagse werkweek en een rustdag voor het volk Israël dat bevrijd was van de slavernij van Egypte. Hiermee gaf God aan: “Ik ben geen slavendrijver, jullie krijgen van Mij een rustdag per week.” Christen of niet-christen, een dag rust per week is goed voor iedereen, ook in de 21 e eeuw na Christus. PZC

politiek

Op dit moment is het - bij de wet geregeld - mogelijk dat de winkels elke zondag open mogen zijn. Dat is vrijwillig. Dat mag nooit verplicht worden door de (lokale) overheid! Het is op dit moment gebruikelijk dat de winkels alleen de laatste zondag van de maand open zijn. Voor de SGP is dit een status quo en zijn we tegen verdere verruiming. We gunnen alle ondernemers elke week een vrije zondag!

politiek

Wij zijn voor de handhaving van het prostitutiebeleid en de wering van ‘zedeloze’ voorstellingen. Illegale prostitutie gaat vaak samen met allerlei criminaliteit. De prostituees en omwonenden zijn hier de dupe van.

2

Onze vertegenwoordigers richten zich zonder voorbehoud naar de uitgangspunten van de Bijbel.

politiek

Koers houden!

video

Lilian Janse stelt zich voor...

voorstellen

Cor Tromp stelt zich voor...

voorstellen

Mariet van Klinken stelt zich voor...

voorstellen

De financiële positie van Vlissingen is dramatisch! We hebben een schuld van ca. 250 miljoen euro en ons eigen vermogen is 160 miljoen negatief. We zijn nu Artikel 12-gemeente, wat betekent dat we onder controle staan van het Rijk en onder toezicht van de Provincie. Voor alle uitgaven die we willen doen, hebben we toestemming nodig van de Artikel 12-inspecteur.

financieel

De grote oorzaak van deze financiële problemen ligt vooral bij de aankoop van het Scheldekwartier. Daar is een te hoge prijs voor betaald. Daarbovenop kwam de crisis en het terrein heeft vele jaren braak gelegen. Daarnaast heeft de gemeente veel geld moeten investeren in het opknappen van slechte kades. Hoewel er nu veel ontwikkelingen zijn op het Scheldeterrein, maakt de gemeente geen winst op de verkoop van deze grond. Voorlopig is het naar onze mening “Luctor et Teneo”, ik worstel en klamp vast aan de financiële steun van het Rijk! Voor deze financiële steun stelt het Rijk strenge voorwaarden: er moet drastisch bezuinigd worden én de belastingen moeten stijgen. SGP

financieel

Er moet een Samsam oplossing komen om een einde te maken aan de artikel 12 status. Door te hoge lasten mag Vlissingen zich niet uit de markt prijzen. Nieuwe inwoners en nieuwe bedrijven worden weggejaagd naar andere gemeenten! De gemeente Vlissingen kan niet eindeloos zonder perspectief blijven! PZC

financieel

De SGP vindt dat er wel bezuinigd kan worden, maar we moeten voorzieningen in de gemeente niet kapot bezuinigen. Vlissingen, Souburg en Ritthem moeten plaatsen zijn waar nog wel iets te doen is en te beleven valt. Verder moeten deze plaatsen schoon, heel en degelijk zijn.         Vlissingen

financieel

Door de lasten enorm te verzwaren, zullen we toekomstige en huidige inwoners en bedrijven wegjagen. Als in een buurgemeente de lasten veel lager zijn, bestaat het risico dat men daar naartoe verhuist of zich er vestigt. Vlissingen moet zich niet uit de markt prijzen. Dit geeft een averechtse werking op de groei van Vlissingen en groei van werkgelegenheid. Daarom: Geen “Lector et Submergi” (ik worstel en ik verdrink), maar wel “Luctor et Emergo” (ik worstel en kom boven). SGP

financieel

Wij zijn voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat dat ondernemers maximaal faciliteert. Vergunningsprocedures moeten binnen 6 weken afgerond zijn. SGP

werk

Vlissingen toeristenstad

video werk

De faciliteiten voor (rivier)cruiseschepen moeten blijvende aandacht hebben. Een optimale samenwerking is noodzakelijk tussen Zeeland Seaports en gemeente Vlissingen. Onze havens zorgen voor veel werkgelegenheid! De fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent juichen wij toe. Door deze fusie wordt het havenbedrijf een grote speler in Europa. Dit mag echter niet leiden tot achteruitgang van werkgelegenheid en vestiging van bedrijven in de havens van Vlissingen. Wij vinden dat de gemeente Vlissingen, als medeaandeelhouder, door deze fusie geen financieel risico mag nemen. PZC PZC

werk

Wij zijn voor een snelle realisatie van een jachthaven in Het Dok, inclusief een nieuwe brug. Voor ontwikkelaars en ondernemers van jachthavens is dit interessant. Vlissingen is een van de weinige havens in Nederland die direct aan de Noordzee liggen. Wanneer behoefte is aan meer ligplaatsen kan een stuk van de 2e Binnenhaven opnieuw ingericht worden om ook daar een jachthaven te (laten) realiseren. SGP

werk

Werkgelegenheid

video werk

Wij zijn voor het Foodplaza Baskenburg. Hiervoor zijn ideeën ontwikkeld door studenten van de HZ. Helaas is dit plan door de huidige coalitie (LPV, PSR, SP, D66) gefrustreerd door een supermarktvisie aan te nemen die uitbreiding van het aantal supermarkten niet toestaat. Vlissingen moet het Foodcentrum worden van Midden-Zeeland. Goes is dit op gebied van auto’s (De Poel), Middelburg op gebied van woninginrichting (Mortiere); de vestiging van diverse supermarkten zal meer bedrijven op gebied van (dier)voeding trekken en inwoners van Zeeland naar Vlissingen doen komen. Het is aan de ondernemers van Baskenburg en de Binnenstad om uitwisseling van bezoekers te stimuleren.

werk

Wij zijn voor de instandhouding van het Ondernemersloket en uitbreiding van menskracht zodat ondernemers maximaal ondersteund kunnen worden. De ondernemers zijn het vliegwiel van de economie! Wij willen/verwachten dat binnen het stadhuis wordt meegedacht met bestaande-, uitbreidende- en toekomstige ondernemers. SGP

werk

Wij zijn voor een directe koppeling tussen de personeelsvraag van het regionale bedrijfsleven, de opleidingen die hier geboden worden en de stimulatie voor werkzoekenden door middel van omscholingen om deze vacatures te vervullen.

werk

Wij zijn voor blijvende aandacht voor de visserij, de agrarische sector en innovatieve- en duurzame projecten. De Pulskorvisserij is duurzaam en energievriendelijk. De SGP heeft een motie ingediend en deze is aangenomen! De gemeente moet zich in Den Haag en Brussel maximaal inzetten zodat deze visserijvorm (blijvend) behouden blijft. PZC

werk

Wij zijn voor het stimuleren en faciliteren van het campertoerisme zodat deze groep toeristen graag naar Vlissingen komt en er geld besteedt. PZC

werk

Wij zijn voor een spoedige en mooie invulling van het lege Britannia-terrein. PZC

werk

We zijn voor één centraal punt voor toeristische informatie en rondleidingen. De Boulevard, het stadscentrum en wandel- en fietsroutes dienen optimaal onderhouden te worden. PZC

werk

Nollebos

video nollebos

Wij geven bos en park niet te grabbel!

nollebos

In de afgelopen raadsperiode is opnieuw een amendement aangenomen door de coalitie. Dit om een onderzoek in te stellen met betrekking tot de uitbreiding op gebied van verblijfsrecreatie in de omgeving van de sauna en de kanovijver. De SGP heeft tegen dit amendement gestemd! Vlissingen

nollebos

Hoewel het zoekgebied een stuk kleiner is dan de ingediende visie van Ecoparks, heeft de SGP er totaal geen vertrouwen in hoe de ondernemer of projectontwikkelaar ‘grootschalige uitbreiding’ wil uitvoeren. Wij zijn bang dat er toch een plan gaat komen met 100-150 huisjes of appartementen. Door de omvang van het zoekgebied wordt dit gebied een mini-Bijlmer! De SGP houdt vast aan het bestaande bestemmingsplan van 2011. Volgens dit plan mogen sauna en kanovijver uitbreiden met 20%. Het Nollebos en Westduinpark zijn de groene longen van Vlissingen en dit moet zo blijven!

nollebos

In dit gebied groeit flora die uniek is in Nederland door de mix van zoet oppervlaktewater en zout kwelwater. Het Nollebos heeft historische waarde door de aanwezigheid van bunkers en een tankgracht. Het Nollebos en Westduinpark zijn belangrijk voor de bevolking van Vlissingen en toeristen en moet mooi, schoon en veilig blijven. En daarom: de SGP gooit bos en park niet te grabbel!

nollebos

Wij zijn voor preventie en voorkoming van crisissituaties in een gezin. WMO-geld van de gemeente gaat nu naar onder andere crisiszorg bij Jeugdzorg. De crisis is dan al een feit en het kind is dan al de dupe! Elk kind dat niet de dupe wordt van het gedrag van de ouders is er één!

gezin

Wij zijn voor de generalistische werkwijze van wijkteams, zodat zij een regiefunctie hebben in de gemeente. Dit zorgt voor meer structuur waardoor minder snel langs elkaar heen gewerkt wordt. Signalering, samenwerking en informatie verschaffen aan andere instanties horen hier een doelstelling en norm te zijn.

gezin

Wij zijn voor een laagdrempelige manier voor scholen, sportverenigingen en omwonenden om de gemeente in kunnen schakelen zodat een gezinscoach kosteloos beschikbaar is voor een inventarisatie van de gezinsproblematiek. Door voldoende menskracht kan deze hulp dan snel en professioneel worden gegeven.

gezin

Wij zijn voor een veilig thuis voor (tiener)moeders. Daarbij hoort begeleiding van ongewenst zwangere (jonge) moeders.

gezin

Op een veilige plaats moet een babyluikje worden geplaatst. Gebruik hiervan is beter dan een kindje in een vuilniszak op straat dumpen.

gezin

Veiligheid

video veiligheid

Handhaving van het gezag door een optimaal veiligheidsbeleid en het tegengaan van woonoverlast en criminaliteit is een vereiste. PZC

veiligheid

We willen drugshandel uitbannen. De huidige overlast in het centrum moet stoppen. Coffeeshops moeten sluiten. Waar een coffeeshop verschijnt, verpaupert een buurt! PZC

veiligheid

Wij willen meer boa’s die de orde handhaven. Boa’s die boetes (op basis van de algemene plaatselijke verordeningen) uitdelen, kunnen zichzelf direct terugverdienen zodat dit niets kost en de veiligheid op straat verbetert. Het heeft geen zin om regels op te stellen als deze niet gehandhaafd worden.

veiligheid

Wij vinden dat voldoende boa’s aanwezig moeten zijn voor drugs- en drankoverlast in het openbaar. Deze problemen moeten daadkrachtig en consequent worden aangepakt. PZC

veiligheid

Wij willen per 5000 inwoners 1 wijkagent zoals beloofd is door het Rijk. Dat zijn er 9 voor Vlissingen in plaats van de huidige 3 wijkagenten.

veiligheid

De gemeente moet bij het Rijk aankloppen voor meer menskracht bij de Havenpolitie. Vlissingen is een havenstad waar veel te veel drugs gevonden worden! Onze marine wordt nu ingezet in het Caribisch gebied voor drugsbestrijdingsmissies, maar laat de marine zich ook focussen op de Noordzee, de Westerschelde, en desnoods de (Vlissingse) havens. PZC

veiligheid

Seniorenbeleid

video senioren

Ongeveer 25% van de bevolking in de Gemeente Vlissingen is 55+ en daarom vindt de SGP het belangrijk dat extra aandacht besteed wordt aan seniorenbeleid.

senioren

Wij zijn voor tegemoetkomende financiële regelingen voor ouderen. We denken dan aan ouderen met een AOW-uitkering, met of zonder een zeer klein pensioentje, in combinatie met een stapeling van zorgkosten. Zij leven daardoor onder het bijstandsniveau. Hierbij moet men denken aan vrijstelling van OZB, lagere eigen bijdrage voor de WMO of een collectieve ziektekostenverzekering. Samenwerking tussen Orionis, gemeente en ouderenbonden is hierin noodzakelijk. Zo kunnen wij de stille armoede onder ouderen de rug toe keren.

senioren

Wij zijn voor het aandacht geven aan re-integratie van werkloze ouderen.

senioren

Door de steeds maar toenemende digitalisering dreigen veel ouderen buitengesloten te worden. Informatie is voor hen niet meer toegankelijk. Daarom moet de mogelijkheid blijven bestaan om informatie op papier te ontvangen of aanmeldingen per formulier te doen. Als dit niet mogelijk is, moeten maatjes- en/of buddyprojecten op dit gebied (door bijvoorbeeld MBO- en HBO-studenten), gestimuleerd of opgezet worden om digitale hulp en onderwijs aan ouderen te bieden.

senioren

Wij zijn voor het maximaal inzetten van WMO-zorgbudgetten voor onze ouderen. Dit mag nooit een bezuinigingspost zijn van de gemeente.

senioren

Er moet altijd een familielid, kennis of mantelzorger van de oudere aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek door Porthos om zo een foute inschatting van de thuis- en gezondheidssituatie te voorkomen waardoor niet voldoende hulp wordt toegekend.

senioren

Veel senioren zijn actief als vrijwilliger op allerlei gebied. Daarom is blijvende aandacht voor vrijwilligersprojecten noodzakelijk.

senioren

Eenzaamheid mag ook onder ouderen niet bestaan. Daarom moet er in iedere wijk een plaats zijn waar ouderen, eventueel met andere leeftijdsgroepen, samen kunnen komen voor sociale activiteiten, cursussen, kookworkshops, maaltijden, enz.

senioren

Benut “de wijsheid van de grijsheid”. Wij zijn voor het instellen van een seniorenraad die bij allerlei beleid gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

senioren

Vlissingen is al jarenlang centrumgemeente maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We nemen als SGP graag onze verantwoordelijkheid al is de situatie complex. Er is nu eenmaal veel sociale problematiek. Deze mensen verdienen een dak boven het hoofd en moeten maximaal gestimuleerd worden om uit hun problemen te komen.

sociaal

We moeten regelingen voor minima, zoals sport- en cultuurfonds, in stand houden zodat kinderen, gezinnen en ouderen niet om financiële redenen uitgesloten worden.

sociaal

Vlissingen is een stad met veel armoede. We staan in de top-tien van gemeenten met de meeste bijstandsgerechtigden. Er moet goede zorg zijn voor sociale minima zodat iedereen een menswaardig bestaan heeft. Iedereen in de bijstand moet bezoek krijgen van een financiële en/of duurzaamheidscoach. Dit klinkt misschien betuttelend maar er is te veel ernstige armoede om deze groep mensen maar in hun ‘sop gaar te laten koken’. Wijkcentra i.s.m. gemeente zouden hier een plaats in kunnen krijgen.

sociaal

Het is belangrijk dat inwoners uit Vlissingen niet in de schulden komen. De woningbouwverenigingen hebben daarin een belangrijke preventieve taak. Zij dienen bij een huurachterstand direct contact op te nemen met maatschappelijk werk. Orionis kan ervoor kiezen om in samenspraak met de inwoner de huur rechtstreeks van de uitkering over te maken.

sociaal

Wij zijn voor actief bestrijden van (gok)verslaving én willen stimuleren dat er hulp gezocht wordt bij verslaving. Hulp bieden aan mensen die willen afkicken is noodzakelijk.

sociaal

De kwaliteit en effectiviteit van de minnelijke schuldhulpverlening blijkt bij Orionis ondermaats. Volgens de wet moet een inwoner met schulden binnen vier weken horen welke hulp hij kan verwachten. Binnen 8 weken na de melding wordt beslist welke hulp er geboden wordt. Orionis houdt zich hier niet voldoende aan. Dat vindt de SGP zeer kwalijk.

sociaal

Identiteit gerelateerde zorg moet naar onze mening mogelijk blijven voor iedereen. Wanneer iemand een zorgaanbieder wil kiezen passend bij zijn/of haar geloof, overtuiging of cultuur moet dat mogelijk zijn.

wet

Goede samenwerking tussen Porthos, wijkteams en zorgaanbieders is noodzakelijk. Gemeenten moeten op deze gebieden samenwerken op Walcheren en zo mogelijk in heel Zeeland.

wet

Niemand mag qua zorg voor bijvoorbeeld thuiszorg of hulpmiddelen buiten de boot vallen.

wet

Mantelzorg is enorm belangrijk, dat moet ondersteund, gefaciliteerd en beloond worden. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van het Mantelzorgcompliment.

wet

De SGP maakt zich sterk voor samenwerkingsconvenanten tussen gemeente, kerken en andere organisaties voor het bieden van eenvoudige hulp. PZC

wet

Vlissingen Winkelstad

video winkelstad

Het winkelgedrag van mensen verandert: veel wordt gekocht via internet. Het fysieke winkelen wordt minder. De SGP vindt het daarom nodig dat de binnenstad compacter wordt. Een binnenstad met originele winkels en een leuke beleving is een verrijking en trekt publiek.

winkelstad

Een doorgang tussen de Lange Zelke en de Oude Markt blijft nodig om voor winkelend publiek het winkelrondje mogelijk te maken.

winkelstad

De SGP is voorstander van “blurring”; winkeliers hebben dan de mogelijkheid om in een gedeelte van hun zaak eten en drinken uit te serveren. Daarnaast hebben horecagelegenheden de mogelijkheid producten te verkopen. Samenwerking hierin tussen ondernemers onderling biedt kansen. De gemeente moet dit niet frustreren. Laat de ondernemers ondernemen!

winkelstad

De gemeente moet zorgen voor een goed onderhouden en schoon stadscentrum, goede verwijzing naar het centrum en parkeergelegenheden en goede communicatie met de ondernemers. PZC

winkelstad

Initiatieven tot het organiseren van leuke markten, proeverijen, kinderactiviteiten, enz. dienen door de gemeente te worden gefaciliteerd.

winkelstad

Een wijkcentrum in iedere wijk is onmisbaar voor het organiseren van activiteiten, cursussen, workshops, enz. Eenzaamheid mag in de gemeente Vlissingen niet bestaan! Vlissingen

wijken

Goede communicatie tussen wijkverenigingen en gemeente is een vereiste zodat de stem van de wijk maximaal tot zijn recht komt.

wijken

Op goede, veilige speelvoorzieningen mag niet gekort worden in verband met het feit dat we artikel 12 gemeente zijn.

wijken

Wij vinden aandacht voor woningbouw in alle prijsklassen belangrijk. Een goede verhouding tussen huur- en koopwoningen is noodzakelijk. Er mag niet gebouwd worden voor leegstand.

woningbouw

Er moeten voldoende huurwoningen zijn in de sociale woningbouw, middensegment en vrije sector.

woningbouw

Veel aandacht is nodig voor levensloopbestendige woningen i.v.m. de vergrijzing en het feit dat van ouderen verwacht wordt dat ze langer zelfstandig blijven wonen.

woningbouw

Na de realisatie van Claverveld en het volbouwen van het Scheldekwartier (met voldoende betaalbare woningen voor de gemiddelde Vlissinger) zal verdere revitalisatie van de stad nodig zijn. Daar moet nu al over nagedacht en besloten worden.

woningbouw

De locatie op “het Eiland”, de Piet Heinkade is een toplocatie voor vernieuwing. Huidige bewoners krijgen voorrang. Nu staan daar gedateerde appartementencomplexen. Deze kunnen gesloopt worden en er dienen nieuwe appartementen gerealiseerd te worden welke daadwerkelijk uitzicht hebben over de Westerschelde. De eerste 2 lagen kunnen gebruikt worden als parkeergarage en opslagruimte voor de bewoners. De volgende 4 of 5 lagen moeten een mix worden van kleine en grote huur- en koopappartementen met eventueel een centrale ontmoetingsruimte. Wat ons betreft is daar een mix mogelijk van sociale woningbouw en vrije sector. Voormalige bewoners van dit gebied moeten voorrang krijgen om er woningen te betrekken.

woningbouw

Stadspark Spuikom kan naar onze mening eenvoudig en snel gerealiseerd worden. In de binnenstad ontbreekt een park en met dit braakliggend stuk grond wordt niets gedaan. Dit kan een park worden met sport- en ontspanningsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en senioren met bos- en duinachtige uitstraling. De gemeente moet een plan maken voor een eenvoudig te realiseren park (inclusief kosten) en dit voorleggen aan de gemeenteraad. Ook gesponsorde ideeën van jongeren- en seniorenclubs zijn welkom.

straten

Het onderhoudsniveau van straten en openbaar groen is door de bezuinigingen verlaagd. Een goed onderhouden en schone stad of dorp is prettig om in te wonen en geeft ook een goede indruk op bezoekers en toeristen. Wanneer er weinig tot geen afval op straat ligt, geeft dat mensen minder of geen reden zelf ook hun afval op straat, in de berm of plantsoen te dumpen. Wat de SGP betreft moet hier ook op gehandhaafd worden. Schoonmaakacties door vrijwilligers moeten door de gemeente /woningbouwvereniging /wijkvereniging gefaciliteerd worden. PZC

straten

Een goed onderhouden riool vinden wij erg belangrijk voor het transport van afval- en regenwater. Vlissingen is een inhaalslag aan het maken op dit gebied. De rioolbelasting is verhoogd en dit geld wordt daadwerkelijk ingezet om oude riolen te vervangen door nieuwe. Daarbij wordt “werk met werk” gecombineerd, dat wil zeggen dat bij vervanging van riolen ook de bestrating wordt aangepakt of vervangen. Tegelijkertijd worden ondergrondse afvalcontainers in deze straten geplaatst.

straten

Een belangrijk punt hierbij is dat de straten zodanig worden ingericht dat ook mindervaliden en ouderen hiervan optimaal gebruik kunnen maken. Dat geldt sowieso voor alle voorzieningen in het straatbeeld.

straten

We willen dat bewoners van wijken en dorpen door de gemeente worden gefaciliteerd wanneer ze een stuk openbaar groen in hun straat of wijk willen adopteren. De SGP wil niet dat de gemeente daar tot in de details op gaat sturen. Of men daar nu een kleurrijk bloemperk of een volkstuin wil aanleggen; enthousiasme van bewoners moet de ruimte krijgen. Bovendien is het gezamenlijk onderhouden van een tuin goed voor de leefbaarheid en saamhorigheid in een wijk of dorp.

straten

Bomen nemen CO2 op, meer bomen planten. Terugkeer van de schillenboer.

duurzaamheid

Volgens het Klimaatakkoord moet al het (Rijks)vastgoed uiterlijk 2050 beschikken over een klimaat neutrale energievoorziening. Vlissingen moet dit Klimaatakkoord volgen en een plan maken hoe en wanneer al deze gebouwen hieraan gaan voldoen. Dat lijkt ver weg maar daar moet volgens de SGP nu mee begonnen worden om de investeringen te kunnen spreiden.

duurzaamheid

Om het Klimaatakkoord te realiseren zijn veel (gemeente)investeringen nodig. Deze te verwachte kosten moeten nu al meegenomen worden in de benadering van de Artikel-12 problematiek. Het heeft geen zin om dit probleem op te lossen om vervolgens in deze investeringsproblematiek te belanden.

duurzaamheid

Binnen een paar jaar (ca. 2022) moeten alle cv-ketels in heel Nederland worden omgebouwd i.v.m. de omschakeling naar hoogcalorisch gas uit Groningen. In het meest idealistische plaatje worden oude cv-ketels waar mogelijk vervangen door warmtepompen zodat energie neutrale woningen ontstaan. We realiseren ons dat dit tot hoge kosten voor particulieren en ondernemers leidt. De gemeente zou daarom per straat/wijk de mogelijkheden moeten onderzoeken hoe het riool en de energievoorziening in één keer geoptimaliseerd kunnen worden tegen aanvaardbare kosten voor particulier, ondernemer en gemeente. Wellicht zijn er subsidies binnen te halen of er zijn andere kostenbesparende mogelijkheden te vinden.

duurzaamheid

Bij alle nieuwbouwwoningen moet ‘aardgasloos’ de nieuwe standaard zijn. Verder is elk nieuw huis, voor zover mogelijk, voorzien van een aansluiting (vanaf de meterkast naar de gevel) voor een stekkerpunt voor elektrische auto’s.

duurzaamheid

Bomen nemen CO2 op. Meer bomen planten langs wegen, industrieterreinen en ander openbaar groen maakt Vlissingen mooier en groener. Laat burgers participeren: Adopteer uw eigen boom!

duurzaamheid

De terugkeer van de schillenboer in wijken met veel appartementen of ouderen is een grote wens van de SGP. Hierdoor is ook het scheiden van gft-afval mogelijk voor deze appartementen. Omroep Zeeland Bode

duurzaamheid

Het scheiden van afval vindt de SGP een goede zaak. We produceren met elkaar nog te veel afval dat verbrand wordt. Wij willen dat voldoende ondergrondse containers in wijken geplaatst worden voor glas, plastic, kleding, papier en karton, gft- en restafval. Deze containers dienen met grote regelmaat geleegd te worden.

duurzaamheid

We willen dat bewoners van wijken en dorpen door de gemeente worden gefaciliteerd wanneer ze een stuk openbaar groen in hun straat of wijk willen adopteren. De SGP wil niet dat de gemeente daar tot in de details op gaat sturen. Of men daar nu een kleurrijk bloemperk of een volkstuin wil aanleggen; enthousiasme van bewoners moet de ruimte krijgen. Bovendien is het gezamenlijk onderhouden van een tuin goed voor de leefbaarheid en saamhorigheid in een wijk of dorp.

duurzaamheid

Tegen het plaatsen van grof- of klein afval naast deze containers moet streng opgetreden worden.

duurzaamheid

Er moet aandacht zijn voor het aantal uit te geven vergunningen in gebieden met vergunning parkeren ten opzichte van het aantal parkeerplaatsen in die gebieden. Nu worden te veel vergunningen uitgegeven en dit leidt tot parkeeroverlast. Twee of drie vergunningen per adres/huishouden zou het maximale moeten zijn.

verkeer

In de dorpen Souburg en Ritthem moet gratis parkeren blijven.

verkeer

Voldoende parkeerplaatsen voor minder validen zijn noodzakelijk.

verkeer

Een goede parkeerroute is essentieel om bezoekers naar de binnenstad of belangrijke plaatsen in de gemeente te leiden. Daarom moet het Verkeer Circulatie Plan goed op orde zijn. Bij binnenkomst van de gemeente moet door overzichtelijke borden (eventueel matrixborden) duidelijk zijn waar geparkeerd kan worden, welke tarieven er gelden en op welke manier waar betaald kan worden. PZC Bode

verkeer

We willen creatieve oplossingen zoeken voor het oplossen van parkeerproblemen in wijken. Dit kan door overbodig grasveld te vervangen door grasbetonblokken waarop geparkeerd kan worden.

verkeer

De SGP stelt: geef hoge prioriteit aan de handhaving van de verkeersregels. Bode

verkeer

Wij vinden dat scholen voorrang moeten krijgen in het strooibeleid. Elk kind moet veilig naar school kunnen!

verkeer

Het verschil in tarief tussen het begraven en cremeren is te groot. Het is belachelijk dat je bij het nadenken over de naderende dood een financiële afweging moet maken bij het kiezen tussen begraven of cremeren. Wij vinden het schandalig dat de gemeente met een boekhoudkundige truc de kosten van onderhoud van de begraafplaats op de schouders legt van de nabestaanden. Begraven wordt op deze manier in Vlissingen een ‘luxe’. Bode

zorg

Een wens van de SGP is dat elke nabestaande bezoek moet kunnen krijgen van een nabestaandencoach om hen zo wegwijs te maken in de nieuwe financiële situatie. Zo wordt armoede voorkomen!

zorg

Onderzoeksprojecten door studenten willen wij stimuleren om zo kansen te creëren in de sectoren (water)bouw, industrie, landbouw en toerisme. Samenwerking stimuleren tussen overheid en bedrijfsleven enerzijds en HZ University of Applied Sciences, Scalda en Roosevelt Academy anderzijds. Campus Zeeland moet zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden. Vanzelfsprekend krijgt Vlissingen daar een prominente plaats in! Willen we opleidingen naar Vlissingen halen (of behouden), dan zal dat ook (financieel) gefaciliteerd moeten worden! De opleiding windenergie is een must voor Vlissingen! Datzelfde geldt overigens ook voor een opleiding kernfysica.

sport

Sportvoorzieningen dienen voldoende aanwezig te zijn. Huurtarieven van (sport)accommodaties moeten acceptabel zijn voor iedereen. 

sport

Sportvoorzieningen dienen voldoende aanwezig te zijn. Samenwerking met de sportverenigingen is daar onlosmakelijk mee verbonden.

sport

Vlissingen in beweging! Het kennismakingsevenement met allerlei sporten, moet voortgezet worden. Sporten is gezond voor iedereen!

sport

De huurtarieven van sportaccommodaties moeten acceptabel zijn voor iedereen. Burgers moeten niet in Middelburg gaan sporten zoals nu gebeurt.

sport

Dok41 en het Edisonpark moeten verder kunnen groeien en startups moeten maximaal gestimuleerd worden om zich te vestigen. Startups zorgen voor een verbinding tussen studenten en het bedrijfsleven. Dit zorgt ervoor dat studenten in Vlissingen blijven wonen.

sport

Cultuur en MuZEEum

video cultuur

De SGP is voor behoud van een volwaardig MuZEEum en wil dat de gemeente hiervoor voldoende subsidie blijft toekennen. PZC

cultuur

We zijn voor blijvende aandacht en behoud van ons erfgoed. Denk hierbij aan molens, kazematten, Oostbeer, monumentale gebouwen en bunkers. Vlissingen

cultuur

Ceremonies rondom Wereldoorlog II, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Koningsdag en Aprille 6 moeten in stand gehouden worden en ondersteund door de gemeente waar nodig. Samenwerking met harmonie en brassband alsook bevrijdingscomités is daarbij vanzelfsprekend.

cultuur

We zijn voor het behoud van de stedenband tussen Vlissingen – Ambon. Dit is belangrijk omdat een grote groep burgers daar hun roots hebben. Bovendien kunnen we door uitwisseling van kennis op gebied van duurzaamheid en geneeskunde veel van elkaar leren.

cultuur

Het culturele onderwijs mag niet uit Vlissingen verdwijnen. Kinderen en volwassenen moeten in onze stad terechtkunnen voor muziekonderwijs en onderwijs op het gebied van beeldende kunsten. Particulieren die op deze gebieden lesgeven, moeten door de gemeente gefaciliteerd worden door het aanbieden van lesruimte tegen een acceptabele huur.

cultuur

De gemeente moet kunstzinnig talent faciliteren door het in stand houden van (muziek)podia.

cultuur

Het Muziekpodium Zeeland (MPZ) organiseert klassieke concerten in de Sint Jacobskerk. Dit verdient financiële steun van de gemeente. Het bezoeken van zo’n concert moet voor iedereen toegankelijk blijven.

cultuur

Ook eenmalige, nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur verdienen subsidie uit het Cultureel Aanjaagfonds. Daarbij moet niet alleen gekeken worden welke meerwaarde deze initiatieven hebben voor de stad, maar ook voor een wijk/buurt/dorp of een bepaalde (etnische) groep mensen. Vlissingen

cultuur

Vlissingen profileert zich als evenementenstad. Beseft moet worden dat deze evenementen zorgen voor enorme geluidsoverlast voor omwonenden. Liberty-Dance bij de Spuikomweg is daar een voorbeeld van. De gemeente moet oog hebben voor deze overlast. Zij moet daarom geluidsmetingen uitvoeren bij alle evenementen en waar de normen overschreden worden, handhavend optreden. Bij het verstrekken van een vergunning voor een evenement moeten harde voorwaarden gesteld worden, ook in het kader van de Zondagswet.

cultuur